Tìm theo: Phân loại: Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Phân loại Tải về
1. 07/2018/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v kế hoạch phát triển tế - xã hội năm 2019 Nghị quyết
2. 08/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 Nghị quyết
3. 09/2018/NQ/HĐND 20/12/2018 V/v bãi bỏ nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành đề án thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về công tác tại huyện, xã, thị trấn giai đoạn 2016-2020 Nghị quyết
4. 10/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v miễn nhiệm ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
5. 11/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
6. 13/NQ-HĐND 20/12/2018 V/v kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành khóa IX Nghị quyết
7. 01/NQHĐ 23/7/2018 V/v nhiệm vụ giải pháp kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 Nghị quyết
8. 03/NQHĐ 23/7/2018 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 Nghị quyết
9. 07/NQ-HĐND 21/12/2017 V/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 Nghị quyết
10. 03/2017/NQ-HDND 26/7/2017 Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Chợ Chùa huyện Nghĩa Hành Nghị quyết
11. 02/2017/NQ-HĐND 26/7/2017 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 Nghị quyết
12. 01/2017/NQ-HDND 26/7/2017 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 Nghị quyết
13. 15/NQ-HĐND 22/12/2016 V/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017 Nghị quyết
14. 15/NQ-HDND 22/12/2016 Giao dự toán Nghị quyết
15. 18/NQHDND 22/12/2016 Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa IX Nghị quyết
16. 17/QĐ-UBND 22/12/2016 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành Nghị quyết
17. 14/2016/NQ-HDND 22/12/2016 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Nghị quyết
18. 16/2016/NQ-HDND 22/12/2016 Đề án thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về công tác tại huyện, xã thị trấn giai đoạn 2016- 2020 Nghị quyết
19. 12/2016/NQ-HDND 1/11/2016 Chương trình phát triển đô thị thị trấn Chợ Chùa huyện Nghĩa Hành giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2025 Nghị quyết
20. 11/NQ-HDND 20/7/2016 V/v thành lập tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành Khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
21. 09/2016/NQ-HDND 30/6/2016 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 Nghị quyết
22. 10/2016/NQ-HDND 30/6/2016 V/v nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Nghị quyết
23. 02/NQ-HDND 27/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết
24. 01/NQ-HĐND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HDND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
25. 03/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
26. 04/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng ban và thành viên Ban pháp chế huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
27. 05/NQ-HĐND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Trưởng ban và thành viên Ban Kinh tế xã hội huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
28. 06/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HDND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
29. 07/NQ-HDND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
30. 08/NQ-HĐND 24/6/2016 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết
31. 09/2015/NQ-HDND 24/12/2015 V/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 Nghị quyết
32. 08/2015/NQ-HDND 24/12/2015 V/v nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 Nghị quyết
33. 07/2015/NQ-HĐND 24/12/2015 v/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 Nghị quyết
34. 06/NQ-HĐND 10/9/2015 V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
35. 05/NQ-HĐND 10/9/2015 V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
36. 04/NQ-HĐND 10/9/2015 V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
37. 03/HĐND 15/7/2015 V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Nghĩa Hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
38. 02/NQ-HĐND 15/7/2015 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 Nghị quyết
39. 01/2015/NQ-HĐND 15/7/2015 Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 Nghị quyết
40. 29/2014/NQ-HDND 22/12/2014 V/v dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 Nghị quyết
41. 30/2014/NQ-HDND 22/12/2014 V/v nhiệm vụ năm 2015 Nghị quyết
42. 28/NQ-HDND 22/12/2014 V/v bãi bỏ một phần Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 27/12/2011 của HĐND xã Hành DŨng khóa XI, kỳ họp thứ 4 Nghị quyết
43. 16/2014/NQ-HĐND 11/8/2014 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 Nghị quyết
44. 15/2014/NQ-HĐND 11/8/2014 V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện Nghĩa Hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
45. 14/2014/NQ-HĐND 11/8/2014 V/v miễn nhiệm chức danh Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Nghĩa hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết
46. 17/2014/NQ-HĐND 11/8/2014 V/v nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 Nghị quyết
47. 07/NQ-HĐND 23/4/2014 V/v xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
48. 05/NQ-HĐND 23/4/2014 V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
49. 04/NQ-HĐND 23/4/2014 V/v miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Nghị quyết
50. 07/2013/NQ-HĐND 24/12/2013 Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2014 Nghị quyết
51. 05/2013/NQ-HĐND 24/12/2013 V/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) của huyện Nghĩa Hành Nghị quyết
52. 06/2013/NQ-HĐND 24/12/2013 Về nhiệm vụ năm 2014 Nghị quyết
53. 01/2013/NQ-HĐND 31/7/2013 Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Nghị quyết
54. 03/2013/NQ-HĐND 31/7/2013 V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 Nghị quyết
55. 04/2013/NQ-HĐND 31/7/2013 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu Nghị quyết
56. 02/2013/NQ-HĐND 31/7/2013 V/v thu hút nguồn nhân lực có chất lượng về làm việc tại huyện, xã, thị trấn giai đoạn 2013 - 2015 Nghị quyết
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1718614
Đang trực tuyến: 70