Ngày đưa:  07/01/2016 08:04:27 AM
Những vấn đề cần quan tâm về cải cách hành chính
Những năm qua, công tác cải cách hành chính được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm. Cải cách hành chính là nhu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới.

 Cải cách hành chính nhằm góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở đó làm cho bộ máy nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và tổ chức việc điều hành, quản lý đất nước, từng địa phương thông suốt, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

          Trên cơ sở đó, công tác cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2015 – 2020 là nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu quản lý xã hội, bảo đảm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện.

          Vì vậy, cải cách hành chính của huyện giai đoạn 2015 – 2020 tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, đổi mới chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, xây dựng nền hành chính hiện đại.

          Từ thực tiễn công tác, lãnh đạo, quản lý, tôi xin đề cập thêm một số vấn đề cần quan tâm về cải cách hành chính.

          Một là, đổi mới về nhận thức đối với cải cách hành chính. Trước hết bộ máy chính quyền các cấp phải coi cải cách hành chính là khâu đột phá, mở đường cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách gắn liền với quá trình vận hành của bộ máy hành chính, vì thế phải luôn luôn có cách nhìn mới, đổi mới tư duy, phải coi trọng những đối tượng sử dụng các dịch vụ do cơ quan hành chính nhà nước cung ứng, phục vụ các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Vì Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đảng và Nhà nước ta không có mục đích nào khác ngoài mục đích phục vụ nhân dân, đem lại cuộc sống ấm no, tiến bộ, hạnh phúc cho nhân dân. Có nhận thức được như vậy, công tác cải cách hành chính mới hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

          Hai là, cải cách hành chính còn là tự phê bình nghiêm túc đối với cán bộ lãnh đạo. Quá trình lãnh đạo, bên cạnh những ưu điểm người lãnh đạo ít nhiều cũng có khuyết điểm. Mặt ưu điểm thành tích thì phát huy, mặt khuyết điểm, tồn tại thẳng thắn nhìn nhận, quyết tâm khắc phục, sửa chữa, rèn luyện đạo đức phảm chất cách mạng để ngày càng tiến bộ, không nên che dấu. Có vậy mới tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm để đưa công việc ngày càng tiến bộ chứ không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm và e sợ quần chúng phê bình. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ việc phê bình và tự phê bình trong Đảng.

          Tự phê bình và phê bình đối với cán bộ lãnh đạo đây là nhiệm vụ thường xuyên, mang tính nguyên tắc. Các cấp lãnh đạo thực hiện tốt vấn đề này tức là chúng ta đã cải cách hành chính trong lãnh đạo, nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước, để hoàn thành chức trách được Đảng, nhân dân giao phó.

          Thứ ba, cải cách hành chính cần quan tâm đến năng lực và phẩm chất cán bộ cơ sở. Bác Hồ khẳng định: Cái gốc của mọi công việc là cán bộ, cán bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Đồng thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Vì hằng ngày, cán bộ cơ sở tiếp xúc với nhân dân, giải quyết những công việc cụ thể trong cuộc sống của dân.

          Thực tiễn trong công tác lãnh đạo, nhiều cán bộ cơ sở có tâm, có tầm, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo sẽ góp phần lớn công sức của mình vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đem lại cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no, hạnh phục cho dân dân. Ngược lại, một số nơi cán bộ cơ sở vừa hạn chế về năng lực chuyên môn, vừa thiếu rèn luyện phẩm chất đạo đức thì không thể nào hoàn thành trách nhiệm được giao, gây mất niềm tin trong nhân dân và dư luận xã hội.

          Để thực hiện tốt cải cách hành chính trong thời kỳ đổi mới công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải ra sức học tập văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước, đồng thời luôn luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực vì nhân dân. Đổi mới tư duy, đổi mới phong cách làm việc: năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

          Năng lực và phẩm chất đạo đức là 2 yếu tố rất quan trọng và quyết định sự thành công hay thất bại của cán bộ lãnh đạo ở cơ sở. Cải cách hành chính trong thời kỳ đổi mới và hội nhập đòi hỏi người lãnh đạo cán bộ ở cơ sở phải có năng lực thực sự và đạo đức, phẩm chất tốt mới đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

          Bốn là, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc góp phần lớn cho cải cách hành chính. Nhà nước quy định cán bộ, công chức làm việc tuần 40 giờ.

          Thực tiễn cho thấy hầu hết cán bộ, công chức có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao trong việc tận dụng và sử dụng tối đa thời gian làm việc 08 giờ/ngày, 40 giờ/tuần để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, thì vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức ở một số cơ quan không chấp hành và thực hiện không nghiêm túc giờ giấc làm việc theo quy định. Một số biểu hiện thường thấy là: Đến cơ quan muộn, về nhà sớm; lúc đến cơ quan làm việc nhưng sử dụng thời gian tùy tiện như uống cà phê, ăn sáng, không tranh thủ làm việc ngay; thậm chí có lúc mới làm nửa buổi ai rủ đi nhậu, đi đây, đi đó là đóng cửa cơ quan đi ngay, nếu có báo với cấp trên thì nói là đi giải quyết công việc. Một biểu hiện nửa thường xảy ra, khi không có việc làm thì đến phòng nọ, phòng kia nói chuyện hàn thuyên, uống nước trà thư thả, giá như thời gian này nghiên cứu sách báo, tài liệu, xém xét công việc đã làm, đang làm, hướng làm đến chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Thực trạng này đã được nhắc nhở trong nhiều cuộc họp, bằng văn bản như Quyết định 20 của UBND tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính nhưng đến nay việc khắc phục và thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc hành chính chưa triệt để. Đó là một trong những nguyên nhân làm cản trở đến công cuộc cải cách hành chính của Nhà nước. Việc coi trọng, đề cao và chấp hành nghiêm túc làm việc đúng giờ, hết thời gian đối với cán bộ, công chức phải được coi là một trong những yếu tố quan trọng trong cải cách hành chính.

          Trên đây là những vấn đề bản thân suy nghĩ về cải cách hành chính nhằm góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả. Điểm mấu chốt có ý nghĩa quyết định đảm bảo cho cải cách hành chính công là ở người cán bộ lãnh đạo (nhất là người đứng đầu), ở mỗi công chức, viên chức thể hiện trong việc nhận thức, năng lực, đạo đức phẩm chất, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

                                                                                      Bài: Lữ Đình Phô

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1288697
Đang trực tuyến: 53