Ngày đưa:  28/12/2016 04:23:29 PM
Đồng chí Lữ Đình Phô, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo tại kỳ họp

 Hội đồng nhân dân huyện khóa IX long trọng tổ chức kỳ họp thứ 3, vào ngày 20-21/12/2016. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi trân trọng gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, quý vị đại biểu HĐND huyện, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

          Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

          Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, đánh dấu sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện nhà trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

          Với sự tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự điều hành chủ động, quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

          Kinh tế có bước phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng 10,79% so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,35 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và thực sự khởi sắc.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được tập trung chỉ đạo, có nhiều chuyển biến tích cực, đạt 90,4%.

          Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp trong huyện được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh.

Những thành tích và kết quả nêu trên đã tạo niềm tin và đồng thuận cao trong xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đề ra, tạo tiền đề cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp của toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân trong huyện; của các cấp, các ngành; Thường trực HĐND, UBND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của UBND huyện và Thường trực HĐND huyện cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích rõ các nguyên nhân. Với trách nhiệm là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; đại biểu HĐND được cử tri và nhân dân ủy thác thực hiện quyền lực của họ; đó vừa là vinh dự, vừa là trọng trách lớn lao của người đại biểu nhân dân; tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp này dành nhiều thời gian thảo luận làm sáng tỏ mặt được, chưa được; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp hữu hiệu phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách, bảo đảm an ninh – quốc phòng năm 2017, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng giai đoạn 2016 – 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, dự báo tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức hơn so với năm 2016. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định mục tiêu năm 2017 là: “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị; phát triển nguồn nhân lực; huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng nhất là đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh. Phấn đấu đạt huyện nông thôn mới”.

Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự đoàn kết, năng động; đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhằm tiếp túc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi xin trao đổi với kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND huyện một số vấn đề sau:

Một là, năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhằm từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, nhất là Nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ XXI, đòi hỏi sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, đồng thời phát huy nguồn lực trong toàn dân, quyết tâm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng năm 2017.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá; đẩy mạnh cơ giới hóa và các vùng chuyên canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật; khuyến khích và tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp, vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh chương trình xây dựng Nông thôn mới, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn huyện tăng 5 – 10% chỉ tiêu tỉnh giao; tập trung khởi công xây dựng các công trình trọng điểm, sớm đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

          Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm. Tập trung vào đào tạo nghề, tạo điều kiện chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động trong nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch để thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững, Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước. Làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản trái phép. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

          Hai, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng vị trí việc làm gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

          Nâng cao tinh thần thái độ trách nhiệm, năng lực giải quyết công việc, tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, công chức. Tập trung xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ để tạo niềm tin cho doanh nghiệp và người dân. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tăng cường đối thoại, phát huy dân chủ, hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần xây dựng quê hương Nghĩa Hành ngày càng phát triển giàu mạnh.

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND trên cơ sở quán triệt tư tưởng dân là gốc, gần dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phục vụ nhân dân. Thông qua giám sát, phát huy mặt tích cực, chấn chỉnh kịp thời các sai sót, khuyết điểm trong quá trình thực hiện, góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện.

 Hoạt động giám sát cần tập trung vào các vấn đề quan trọng của địa phương nhất là những vấn đề phát triển – xã hội, thu – chi ngân sách, các dự án đầu tư quan trọng, tác động đến đời sống, quyền lợi của đông đảo nhân dân, những vấn đề bức xúc mà nhân dân và cử tri quan tâm; phải thực sự trân trọng ý kiến của nhân dânbàn bạc, giải quyết thỏa đáng cho dân; chú trọng và quyết liệt hơn nữa trong hậu giám sát. Cần tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND, bảo đảm phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, đi sâu phân tích vấn đề một cách tập trung và thực chất, qua đó, chỉ rõ trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân và đề ra giải pháp khả thi nhằm tạo ra những chuyển biến thực sự trong thực tiễn.

Bốn là, thực tiễn cuộc sống, hoạt động, phát triển của đời sống xã hội cho thấy, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi đại biểu HĐND. Do vậy, một mặt cần đổi mới, cải tiến, nâng cao vai trò, năng lực của Thường trực HĐND, các ban HĐND để thực sự trở thành nòng cốt trong hoạt động của hội đồng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực, chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu giúp việc của Hội đồng nhân dân theo hướng tinh thông, chuyên nghiệp; mặc khác tôi đề nghị các đại biểu HĐND dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, thực hiện tốt chương trình hành động, liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND.

Năm là, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở địa phương; Thường trực HĐND và mỗi đại biểu HĐND có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. HĐND không dừng lại ở việc ban hành Nghị quyết, giám sát, chất vấn mà quan trọng hơn là mỗi đại biểu HĐND, Thường trực HĐND cần đồng hành cùng cơ quan hành chính, Mặt trận, các hội đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan trong khối nội chính để đưa thực tiễn phong phú vào nghị quyết triển khai thực hiện; đồng thời tháo gỡ khó khăn và chịu một phần trách nhiệm đối với những hạn chế, khuyết điểm của UBND cùng cấp. Có vậy HĐND mới mạnh lên, UBND mới hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra. Từ đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Từ đầu tháng 12 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 04 đợt lũ lụt, gây thiệt đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, tổng thiệt hại ước tính trên 65 tỷ đồng. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương các Ban Chỉ đạo phòng chống lũ lụt, các đơn vị lực lượng vũ trang, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân đã góp phần công sức tiền của, khắc phục thiệt hại lũ lụt vừa qua trên địa bàn huyện, kịp thời khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Tôi đề nghị các đồng chí, quý vị đại biểu HĐND huyện ngay sau kỳ họp này, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục lũ lụt, chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân đúng lịch, sớm ổn định đời sống của nhân dân. Đồng thời, quan tâm chăm lo cho nhân dân vui xuân, đón tết Đinh Dậu 2017, trong đó tập trung tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân thiết thực, an toàn và tiết kiệm; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách; người nghèo, người già neo đơn; trẻ em không nơi nương tựa… chăm lo cho mọi người, mọi nhà no đủ; đón tết vui tươi, đầm ấm.

          Thưa các đồng chí, quý  vị đại biểu HĐND huyện!

         Với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thảo luận thấu đáo, tôi tin tưởng rằng, Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa IX sẽ thông qua những quyết định quan trọng, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển huyện nhà trong thời gian tới.

          Còn hơn 1 tháng nữa chúng ta bước sang năm mới Đinh Dậu 2017, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong huyện lời chúc năm mới “mạnh khỏe – hạnh phúc – thắng lợi – an khang – thịnh vượng”.

           Xin trân trọng cảm ơn!

Bài: Lữ Đình Phô

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1288680
Đang trực tuyến: 61