Ngày đưa:  30/05/2017 09:30:06 AM
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư chung cho các dự án đầu tư
.

I. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHUNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Ưu đãi về giá cho thuê đất

Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm với mức tỷ lệ phần trăm là 0,5%/năm (mức thấp nhất theo quy định của Chính phủ) để xác định đơn giá thuê đất. Trong trường hợp nhà đầu tư chọn hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì giá thuê đất được xác định theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và khu tái định cư (nếu có) của dự án

a. Đối với dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư:

Mức hỗ trợ tương đương 20% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất thực hiện của dự án theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc kinh phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư nhưng không quá 20 tỷ đồng/dự án (đối với các dự án đầu tư đến 100 hecta), không quá 30 tỷ đồng/dự án (đối với các dự án đầu tư trên 100 hecta). Kinh phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định theo quy định hiện hành của nhà nước.

b. Đối với dự án khuyến khích đầu tư:

Mức hỗ trợ tương đương 10% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất thực hiện của dự án theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc kinh phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp đã thực hiện dự án đầu tư nhưng không quá 20 tỷ đồng/dự án. Kinh phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định theo quy định hiện hành của nhà nước.

3. Hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất: Tỉnh sẽ ưu tiên quỹ đất sạch của địa phương để nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư. Đối các dự án còn lại, tỉnh sẽ giao Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Khi đã có từ 70% số hộ dân trở lên bị ảnh hưởng của dự án đã chấp thuận, thì tỉnh sẽ bảo vệ thi công đối với các hộ còn lại, nhằm đảm bảo tiến độ để có mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Tỉnh sẽ hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục về chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

4. Hỗ trợ xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp

Nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% chi phí xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung nhưng không quá không quá 05 tỷ đồng/cụm công nghiệp.

5. Hỗ trợ đào tạo lao động

Từ 500.000 đồng/lao động/khóa đào tạo từ đủ 05 ngày đến dưới 10 ngày đến 2.000.000 đồng/lao động/khóa đào tạo từ đủ 03 tháng đến dưới 06 tháng.

6. Hỗ trợ cho công tác vận động thu hút đầu tư

Hỗ trợ 0,3% trên tổng vốn đầu tư (cho các dự án nhóm A, B, C theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng) nhưng mức hỗ trợ tối đa là:

a)     100 triệu đồng cho dự án nhóm C.

b)    200 triệu đồng cho dự án nhóm B

c)     300 triệu đồng cho dự án nhóm A.

II. ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA

Ngoài ưu đãi, hỗ trợ chung được hưởng, khi đầu tư vào lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa, nhà đầu tư còn được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ:

1. Ưu đãi về thuê đất

Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất để đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê (trừ trường hợp dự án xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thuê thì không được hưởng ưu đãi về thuê đất theo quy định tại Điều này).

2. Ưu đãi về cho thuê cơ sở vật chất

- Nhà đầu tư được ưu tiên thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ.

- Thời gian cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa do UBND tỉnh quyết định cho từng trường hợp cụ thể nhưng không dưới 10 năm. Hết thời hạn này, nếu các cơ sở thực hiện xã hội hóa còn có nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa thì được ưu tiên tiếp tục gia hạn thuê, thời gian của một đợt gia hạn không dưới 05 năm.

3. Hỗ trợ chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

Dự án khuyến khích xã hội hóa xây dựng nhà, cơ sở vật chất nằm trong các dự án, khu đô thị mới đã được xây dựng cơ sở hạ tầng phải nộp chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thì được Nhà nước hỗ trợ một phần (%) chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng phải nộp, với mức hỗ trợ theo từng địa bàn như sau:

a) Địa bàn thị trấn: 50%.

b) Địa bàn các xã: 70%.

III. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

Ngoài hỗ trợ chung được hưởng, khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhà đầu tư còn được hưởng các hỗ trợ:

1. Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị, nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án.

2. Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc: hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng, đồng cỏ và mua thiết bị, nhưng không quá 1,5 tỷ đồng/dự án.

3. Đối với đầu tư vùng sản xuất rau an toàn: hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư xây dựng đồng ruộng, nhà sơ chế, nhà kho, mua máy móc, thiết bị, nhưng không quá 1,5 tỷ đồng/dự án.

4. Đối với đầu tư vùng sản xuất cây dược liệu: hỗ trợ 15 triệu đồng/ha để xây dựng vùng sản xuất cây dược liệu; hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cây giống, nhưng không quá 01 tỷ đồng/cơ sở.

5. Trường hợp dự án chưa có đường giao thông (mặt đường từ 3m trở xuống và chưa được cứng hóa), hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì được hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư các hạng mục trên, nhưng không quá 2,5 tỷ đồng/dự án.

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO NGHĨA HÀNH

GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

______ 

STT

Tên dự án

Quy mô dự án

Địa điểm thực hiện

Ghi chú

I

Các cụm công nghiệp

 

 

 

1

Nhà máy may

Theo dự án

Tại các cụm CN của huyện

 

2

Nhà máy chế biến nông – lâm – sản

Theo dự án

Tại các cụm CN của huyện

 

3

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản

Theo dự án

Tại các cụm CN của huyện

 

II

Địa bàn ngoài các cụm CN

 

 

 

1

Xây dựng cơ sở chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Theo dự án

Tại địa bàn các xã, thị trấn trong huyện

 

2

Sản xuất lúa giống

Theo dự án

Tại địa bàn các xã, thị trấn trong huyện

 

3

Dự án trang trại chăn nuôi chất lượng cao

Theo dự án

Tại địa bàn các xã, thị trấn trong huyện

 

4

Khu  du lịch sinh thái Suối Chí

30 ha

Xã Hành Tín Đông

 

5

Khu thể dục – thể thao

Theo dự án

Tại địa bàn các xã, thị trấn trong huyện

Xã hội hóa

   Các tin,bài khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2154640
Đang trực tuyến: 47