Ngày đưa:  30/05/2017 10:31:21 AM
Các dự án đang chuẩn bị đầu tư các dự án đang triển khai thực hiện các dự án hoàn thành giai đoạn 2017 - 2020
.

I. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư:

 

1. Công trình: Đường huyện ĐH.54 (ĐT.624 – Nghĩa Kỳ)

- Tên dự án: Đường huyện ĐH.54 (ĐT.624 - Nghĩa Kỳ)

- Mục tiêu chính: Nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện, phát huy được hiệu quả khai thác của tuyến đường giảm thiểu tai nạn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cải thiện tình hình đi lại, nâng cao đời sống dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo và củng cố an ninh quốc phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Lĩnh vực chuyên môn: Đường giao thông

- Loại dự án: Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C

- Thời gian thực hiện: 2017-2018

- Kinh phí dự án: 24.999.696.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh 80% và ngân sách huyện 20%

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện

- Tình trạng dự án: Đang hoàn thiện BCNCKT

2. Công trình: Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Hồ chứa nước Suối Đá, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Mở rộng vùng diện tích canh tác được cấp nước tưới chủ động, tăng năng xuất, sản lượng cây trồng; tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân, từng bước giảm nghèo cho khu vực. Góp phần cải tạo môi sinh, môi trường trong khu vực dự án.

- Lĩnh vực chuyên môn: Hồ thuỷ lợi

- Loại dự án: Nông nghiêp và phát triển nông thôn, cấp II

- Thời gian thực hiện: 2017-2020

- Kinh phí dự án: 96.252.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách trung ương: 60.000 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 18.126 triệu đồng và ngân sách huyện: 18.126 triệu đồng.

- Nhà tài trợ: Ngân sách Trung ương và còn lại là ngân sách tỉnh và huyện

- Tình trạng dự án: Chuẩn bị đầu tư

II. Công trình khởi công mới và đang triển khai năm 2017:

1. Công trình: Cầu Hành Tín, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Cầu Hành Tín, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Tạo sự giao thông thông suốt giữa các vùng miền, phòng tránh tai nạn cho nhân dân khi qua lại trong mùa mưa lũ, cứu trợ khẩn cấp khi có bão, lũ xảy ra, bảo đảm trật tự, an ninh quốc phòng, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, cho huyện nhà.

- Lĩnh vực chuyên môn: Cầu và đường giao thông

- Loại dự án: Công trình giao thông, cấp III, nhóm C

- Thời gian thực hiện: 2017

- Kinh phí dự án: 98.000.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện trong năm 2017-2018.

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh Quảng Ngãi

- Tình trạng dự án: Đang triển khai thi công các hạng mục của dự án

2. Công trình: Khu dân cư Đồng Chợ, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Khu dân cư Đồng Chợ, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Nhằm phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu về xây dựng nhà ở cho dân, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, không gian kiến trúc theo quy hoạch chung được duyệt, tạo vẽ mỹ quan đô thị cho thị trấn Chợ Chùa.

- Lĩnh vực chuyên môn: Khu dân cư

- Loại dự án: Công trình nhà ở, nhóm C

- Thời gian thực hiện: 2016-2018

- Kinh phí dự án: 20.000.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách huyện, từ nguồn thu quỹ đất và các nguồn thu hợp pháp khác

- Nhà tài trợ: Ngân sách huyện

- Tình trạng dự án: Đang hoàn chỉnh để thẩm định dự án

3. Công trình: Nhà làm việc một cửa, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Nhà làm việc một cửa, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Tiếp nhận và trao trả các loại hồ sơ trong mọi lĩnh vực, giảm thiểu các thủ tục hành chính cho tất cả các đối tượng trong xã hội.

- Lĩnh vực chuyên môn: Trụ sở làm việc

- Loại dự án: Nhà làm việc, nhóm C

- Thời gian thực hiện: 2016-2017

- Kinh phí dự án: 6.000.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách huyện, từ nguồn thu quỹ đất và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Nhà tài trợ: Ngân sách huyện

- Tình trạng dự án: Đang chờ khởi công các hạng mục của dự án

4.Công trình:Mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Mở rộng Cụm công nghiệp Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng các dự án sản xuất, tạo công ăn việc làm cho một số lao động của huyện nhà.

- Lĩnh vực chuyên môn: Cụm công nghiệp

- Loại dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III, nhóm C

- Thời gian thực hiện: 2016-2017

- Kinh phí dự án: 19.750.088.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện: 18.000.000.000 đồng và ngân sách huyện, từ nguồn thu quỹ đất và các nguồn thu hợp pháp khác (phần còn lại).

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh Quảng Ngãi và ngân sách huyện

- Tình trạng dự án: Đang triển khai thi công các hạng mục của dự án

5. Công trình: Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Đầu tư Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại dịch vụ và mua bán của người dân trong khu vực. Góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều hộ tiểu thương và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội kết hợp với chỉnh trang đô thị. Ổn định và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, phát triển kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Góp phần thúc đẩy kinh tế, từng bước thực hiện định hướng phát triển tổng thể kinh tế xã hội của huyện. Hoàn thiện cơ sở vật chất và hạ tầng xã hội của huyện Nghĩa Hành.

- Lĩnh vực chuyên môn: Chợ thương mại

- Loại dự án: Công trình dân dụng, cấp III

- Thời gian thực hiện: 2016-2018

- Kinh phí dự án: 24.571.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách huyện, từ nguồn thu quỹ đất và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Nhà tài trợ: Ngân sách huyện

- Tình trạng dự án: Đang trình thẩm định giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công

6. Công trình: Cầu Hương Long, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Cầu Hương Long, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối giữa các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, vận chuyển hang hoá của nhân dân, nhất là trong mùa mưa lũ, nâng cao đời sống dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo và củng cố an ninh quốc phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Lĩnh vực chuyên môn: Cầu và đường giao thông

- Loại dự án: Công trình giao thông, cấp IV

- Thời gian thực hiện: 2017-2018

- Kinh phí dự án: 11.999.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh Quảng Ngãi

- Tình trạng dự án: Chuẫn bị khởi công

7. Công trình: Cầu Bàu Trai, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Cầu Bàu Trai, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Nhằm giải quyết sự cô lập, ách tắc của nhân dân vào mùa mưa lũ, cải thiện tình hình đi lại, nâng cao đời sống dân cư, góp phần xói đói giảm nghèo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cũng cố an ninh quốc phòng.

- Lĩnh vực chuyên môn: Cầu và đường giao thông

- Loại dự án: Công trình giao thông, cấp IV

- Thời gian thực hiện: 2017-2018

- Kinh phí dự án: 14.999.780.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh và các nguồn thu hợp pháp khác

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh Quảng Ngãi

- Tình trạng dự án: Đang triển khai thi công các hạng mục

8. Công trình: Đường huyện ĐH.58D

- Tên dự án: Nâng cấp đường huyện ĐH.58D

- Mục tiêu chính: Kết nối hoàn chỉnh hệ thống giao thông, cải thiện tình hình đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng cứu kiệp thời trong mùa mưa lũ, giao thương hàng hoá giữa các xã trong vùng, nâng cao đời sống dân cư, góp phần xói đói giảm nghèo và củng cố an ninh quốc phòng.

- Lĩnh vực chuyên môn: Đường giao thông

- Loại dự án: Công trình giao thông, cấp IV

- Thời gian thực hiện: 2017-2018

- Kinh phí dự án: 5.000.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện

- Tình trạng dự án: Chuẩn bị công tác đấu thầu

9. Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Đường huyện ĐH.58F-58D

- Tên dự án: Nâng cấp, sửa chữa Đường huyện ĐH.58F-58D

- Mục tiêu chính: Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt, tạo sự đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật; đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

- Lĩnh vực chuyên môn: Đường giao thông

- Loại dự án: Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C

- Thời gian thực hiện: 2017

- Kinh phí dự án: 7.362.891.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện

- Nhà tài trợ: Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh

- Tình trạng dự án: Đang hoàn thiện BCKT

10. Công trình: Kênh N16-6, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Kênh N16-6, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, thuỷ lợi đáp ứng nước tưới phục vụ sản xuất, góp phần đảm bảo năng xuất, sản lượng cây trồng và đảm bảo an ninh lương thực, đời sống cho nhân dân và hoàn thành tiêu chí kiên cố kênh mương.

- Lĩnh vực chuyên môn: Thuỷ lợi

- Loại dự án: Nông nghiêp và phát triển nông thôn

- Thời gian thực hiện: 2017-2018

- Kinh phí dự án: 10.000.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện

- Tình trạng dự án: Đang hoàn thiện BCKT

11. Công trình: Kênh Mương Ô, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Kênh Mương Ô, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Để đảm bảo đời sống nhân dân và đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới cần thiết phải xây dựng tuyến kênh Mương Ô, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành để cung cấp nước tưới cho khu tưới, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, phù hợp với nguyện vọng của bà con nhân dân trong khu vực.

- Lĩnh vực chuyên môn: Thuỷ lợi

- Loại dự án: Nông nghiêp và phát triển nông thôn

- Thời gian thực hiện: 2017-2018

- Kinh phí dự án: 6.000.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện

- Tình trạng dự án: Đang hoàn thiện BCKT.

III.Các dự án hoàn thành giai đoạn 2017-2020:

1.Công trình: Đường tránh lũ Hành Tín Đông – Hành Thiện – Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành

- Tên dự án: Đường tránh lũ Hành Tín Đông – Hành Thiện – Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành

- Mục tiêu chính: Đầu tư tuyến đường sẽ góp phần giải quyết ách tắc giao thông trong mùa mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, sơ tán nhân dân mỗi khi lũ lụt xảy ra, cải thiện tình hình đi lại nâng cao đời sống dân cư, góp phần xói đói giảm nghèo; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn theo quy hoạch được duyệt, tạo sự đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật; đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

- Lĩnh vực chuyên môn: Đường giao thông

- Loại dự án: Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C

- Thời gian thực hiện: 2016-2018

- Kinh phí dự án: 44.999.373.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh từ nguồn thưởng vượt thu năm 2015 và trong kế hoạch đầu tư trung hạn.

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh Quảng Ngãi

- Tình trạng dự án: Đang triển khai thi công các hạng mục của dự án

2. Công trình: Trạm bơm Đông Tín

- Tên dự án: Trạm bơm Đông Tín

- Mục tiêu chính: Khắc phục thiệt hại do thiên tai, bảo lũ làm hư hỏng để đảm bảo tưới cho một số diện tích đất canh tác nông nghiệp trên địa bàn xã, góp phần xói đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, ổn định đời sồng cho nhân dân trong vùng.

- Lĩnh vực chuyên môn: Thuỷ lợi

- Loại dự án: Công trình thuỷ lợi

- Thời gian thực hiện: 2016-2017

- Kinh phí dự án: 7.000.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho huyện

- Tình trạng dự án: Đang triển khai thi công và hoàn thiện dự án

3. Công trình: Nâng cấp đường huyện ĐH.54 (Nghĩa Trung – Phú Bình)

- Tên dự án: Nâng cấp đường huyện ĐH.54 (Nghĩa Trung – Phú Bình)

- Mục tiêu chính: Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông cho huyện, tạo điều kiện thông thương giữa các vùng trong huyện, trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Lĩnh vực chuyên môn: Đường giao thông

- Loại dự án: Công trình giao thông, cấp VI (đồng bằng), nhóm C

- Thời gian thực hiện: 2016-2017

- Kinh phí dự án: 6.225.000.000 đồng

- Loại hình tài trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện: 6.000.000.000 đồng và ngân sách huyện: 225.000.000 đồng

- Nhà tài trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện và ngân sách huyện

 

   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2154756
Đang trực tuyến: 44