Ngày đưa:  20/05/2019 10:58:48 AM
Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 21/2019 (từ 20/5 - 25/5/2019)

- Chỉ đạo rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của huyện, xã.

- Chỉ đạo tập trung rà soát xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định và kế hoạch đã được Chính phủ và UBND tỉnh ban hành; ưu tiên xây dựng các dịch vụ công trực tuyến có số lượng phát sinh hồ sơ nhiều và thuận tiện cho người dân khi thực hiện.

- Chỉ đạo thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã ban hành để nắm bắt những vướng mắc, bất cập nhằm kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới cho phù hợp với thực tế, đảm bảo các chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn; tập trung thực hiện dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn có hiệu quả cao; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên cho các dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp... Theo dõi, phát hiện, đánh giá, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả trên địa bàn; đề xuất chính sách hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả Đề án.

- Khẩn trương tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019 theo kế hoạch, đặc biệt là các nội dung công việc đã được bố trí kinh phí trong năm 2019.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập huấn, hướng dẫn cho người dân, cộng đồng hiểu được mục đích, ý nghĩa, lợi ích mang lại từ việc xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, để người dân phát huy được vai trò chủ thể của mình, chủ động, tích cực tham gia thực hiện các nội dung trong Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

-Chỉ đạo có giải pháp huy động các nguồn lực tại địa phương, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn do địa phương quản lý để hỗ trợ đầu tư xây dựng các tiêu chí của Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

- Chỉ đạo UBND các xã thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo dõi thực hiện Bộ tiêu chí gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện theo phương án được phê duyệt.

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng kế hoạch, thời gian lộ trình thực hiện. Ưu tiên chọn xây dựng Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 tại các thôn thuộc các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

- chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường quan tâm các em học sinh cá biệt, học sinh yếu thế; thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường…

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là Luật Giao thông đường bộ; yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép để tổ chức các hoạt động cộng đồng không sử dụng cho mục đích giao thông; không thực hiện các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

- Chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm theo đúng quy định để thực hiện lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn các huyện, thành phố, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra sản xuất vụ Hè Thu trên địa bàn huyện.

- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chương trình nước sạch.

- Tổ chức kiểm tra các hoạt động y, dược tư nhân. Giữ vững 12 xã, thị trấn đạt chuẩn Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế.

- Kiểm tra rà soát chấn chỉnh việc cải tạo đồng ruộng khai thác đất làm gạch ở các xã trên địa bàn.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, tập trung giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh để xảy ra khiếu kiện đông người. Chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của tỉnh, của Huyện ủy về giải quyết tranh chấp khiếu kiện vượt cấp.

- Thực hiện chương trình thanh tra theo đúng kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, tăng cường công tác hòa giải, thực hiện tốt công tác thi hành án.

- Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, tăng cường rà soát, giảm thiểu các thủ tục hành chính không cần thiết. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, nghị định về đảm bảo trật tự ATGT, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn huyện; phấn đấu giảm trên cả 3 tiêu chí “số vụ, số người chết, số người bị thương” so với năm 2017.

- Tăng cường thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo khẩn trương rà soát, xác định các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn.

-VP-

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Thông báo
  Hình ảnh
   Phim, tư liệu
   Xem tất cả  
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
  Các dịch vụ cộng đồng
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2144633
Đang trực tuyến: 50