V/v ban hành quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Nghĩa Hành tiêp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
06/2015/QĐ-UBND

Xem chi tiết tại đây:<<

Các tin, bài khác