Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 28 (từ 09/7 - 14/7/2018)
Ngày đưa:  09/07/2018 08:51:02 AM In bài

 - Chỉ đạo tập trung công tác BTGPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

- Chỉ đạo xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

- Chỉ đạo kiểm tra, quản lý và theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất.

- Chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý đô thị, hoạt động thu gom, vận chuyển rác và xử lý chất thải rắn; quản lý các nghĩa trang và xây dựng nhà trái phép, không phép.

- Chỉ đạo việc đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của trại giam Công an tỉnh giao cho địa phương quản lý.

- Tập trung công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cương trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị.

- Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa công trình đường bộ địa phương để đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa, bão 2018.

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các kết luận thanh tra về khiếu kiện đất rừng của UBND tỉnh trên địa bàn xã Hành Dũng.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, kết luận, kiến nghị thanh tra.

​- Tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Kiểm tra, lập kế hoạch trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn

- Kiểm tra duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các trường đã đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Tăng cường công tác trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Chỉ đạo tăng cường công tác xác nhận, giải quyết các chính sách và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Văn phòng -

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi