Nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện phát triển KTXH, QPAN năm 2019
Ngày đưa:  08/01/2019 10:58:20 AM In bài

Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khó khăn tồn tại năm 2018; phấn đấu tăng tổng giá trị sản xuất trên 13,98%, thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch KTXH năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020; ngày 05 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019.

Theo đó, Chỉ thị đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, từng nhóm đưa ra các giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với phòng, ban và địa phương để phối hợp thực hiện thăng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện trong năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020.

-VP-

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi