Chương trình công tác năm 2019
Ngày đưa:  07/01/2019 05:05:05 PM In bài

Ngày 05 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành. Theo đó, Chương trình công tác năm 2019 đưa ra 16 nhiệm vụ trọng tâm và hằng quý, hằng tháng đều có nhiệm vụ cụ thể giao cho từng phòng, ban, cơ quan, địa phương thực hiện dưới sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí Phó Chủ tịch.

-VP-


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi