Nghĩa Hành thành lập Tổ kiểm tra 20
Ngày đưa:  13/08/2013 02:40:29 PM In bài

 Cùng với việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức học tập quán triệt Quyết định 20, ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi; UBND huyện Nghĩa Hành đã Quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (gọi tắt là Tổ kiểm tra 20), gồm 09 thành viên, do ông Lữ Đình Phô, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng.

Tổ kiểm tra 20 có trách nhiệm có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành Quyết định 20 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh Quảng Ngãi trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc khối Nhà nước trên địa bàn huyện Nghĩa Hành. Trong quá trình kiểm tra mà phát hiện các vụ việc phức tạp thì kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành xem xét, xử lý; kiến nghị với Thủ trưởng các Phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp về việc khắc phục các vi phạm và xử lý theo thẩm quyền đối với những cán bộ, công chức viên chức, người lao động có hành vi vi phạm…

Việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính ở huyện Nghĩa Hành theo Quyết định 20 của UBND tỉnh sẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tiến trình đẩy mạnh CNH–HĐH đất nước, hội nhập kinh tế Quốc tế và xây dựng Nghĩa Hành trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2015./.

Tin: Phương Thái 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi