UBND các xã, thị trấn
Ngày đưa:  30/01/2015 03:42:03 PM In bài
.

 

1. Xã Hành Tín Đông

                   Đồng chí: Đào Thanh Công – Chủ tịch

                   Đồng chí: Trịnh Bê – Phó Chủ tịch

                   SĐT:   055. 3856519

2. Xã Hành Tín Tây

                   Đồng chí: Mai Văn Tường – Chủ tịch

                   Đồng chí: Nguyễn Văn Như – Phó Chủ tịch

                  SĐT:    055. 3856504

3. Xã Hành Thịnh

                   Đồng chí: Huỳnh Xuân Tạo – Chủ tịch

                   Đồng chí: Nguyễn Tấn Bảy – Phó Chủ tịch

                   SĐT:    055. 3939805

 4. Xã Hành Phước

                   Đồng chí: Võ Công Thành – Chủ tịch        

                   Đồng chí: Phan Ngọc Anh – Phó Chủ tịch 

                   Đồng chí: Trần Nghiệp – Phó Chủ tịch

                   SĐT:   055. 3898306

5. Xã Hành Đức

                   Đồng chí: Phan Ninh – Chủ tịch

                   Đồng chí: Nguyễn Sỹ Hải – Phó Chủ tịch

                   SĐT:   055. 3861304

6. Xã Hành Dũng

                   Đồng chí: Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch

                   Đồng chí: Trần Văn Thiện – Phó Chủ tịch

                   Đồng chí: Trần Ngọc Vinh – Phó Chủ tịch

                   SĐT:    055. 3861301

7. Xã Hành Thiện

                   Đồng chí: Mai Duy Tuấn – Chủ tịch

                   Đồng chí: Mai Văn Chín – Phó Chủ tịch

                   Đồng chí: Võ Văn Điểm – Phó Chủ tịch

                   SĐT:    055. 3856346

8. Xã Hành Minh

                   Đồng chí: Đoàn Tấn Nguyên – Chủ tịch

                   Đồng chí: Phan Thanh Trinh – Phó Chủ tịch

                   SĐT:    055. 3861291

9. Xã Hành Nhân

                   Đồng chí: Nguyễn Đăng Trí – Chủ tịch

                   Đồng chí: Nguyễn Hồng Thạch – Phó Chủ tịch

                   Đồng chí: Võ Duy Chánh – Phó Chủ tịch

                   SĐT: 055. 3861302

10. Xã Hành Thuận

                   Đồng chí: Trần Tường – Chủ tịch

                   Đồng chí: Nguyễn Hữu Lệ - Phó Chủ tịch

                   SĐT:   055. 3962683

11.Xã Hành Trung

                   Đồng chí: Vũ Lê Vinh – Chủ tịch

                   Đồng chí: Trần Văn Thiện – Phó Chủ tịch

                   Đồng chí: Đoàn Hồng Dũng – Phó Chủ tịch

                   SĐT:    055. 3861303

12. Thị trấn Chợ Chùa

                   Đồng chí: Trần Phương Phụ - Chủ tịch

                   Đồng chí: Lương Văn Mạnh – Phó Chủ tịch

                   Đồng chí: Phạm Văn – Phó Chủ tịch

                    SĐT:   055. 3861255


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hành Tỉnh Quảng Ngãi