Truy cập nội dung luôn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH

Một số nội dung chỉ đạo, điều hành trong tuần 46/2022 (từ 14/11 - 19/11/2022)

14/11/2022 10:10    162

UBND huyện chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

- Duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2023

- Xây dựng kế hoạch KT-XH, dự kiến danh mục đầu tư XDCB, dự toán ngân sách huyện năm 2023

- Kiểm tra hoạt động của các HTX chuyển đổi theo mô hình mới để làm cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023

- Rà soát các tuyến hạ tầng giao thông, thủy lợi, cầu dân sinh để lên kế hoạch chuẩn bị thực hiện đầu tư trong kế hoạch

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết các hồ sơ người có công còn tồn đọng. Tiếp tục phối hợp huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo.

- Chỉ đạo tổng kết đánh giá việc khai thác các công trình di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn huyện.

- Hội nghị tổng kết công tác sản xuất nông lâm nghiệp 2023, triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023-2023.

- Kiểm tra công tác quy hoạch các mỏ khoáng sản để chuẩn bị kế hoạch cấp phép, quản lý khai thác năm 2023.

- Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo còn tồn đọng và vụ việc mới phát sinh.

- Triển khai việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

- Hoàn thành các báo cáo trình HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm 2022.

- Chỉ đạo tổ chức các biện pháp đảm bảo các điều kiện thực hiện sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ. Tập trung khắc phục các công trình thủy lợi, giao thông, sa bồi thủy phá, kênh mương bị xóa lở, bồi lấp phục vụ sản xuất và đi lại an toàn.

- Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH và thu ngân sách.

- Chỉ đạo tập trung rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm và triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, đồng thời xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

- Chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

- Triển khai kê khai tài sản, thu nhập năm 2022.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022;  xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2023.

- Chỉ đạo bổ sung các công trình dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

- Chỉ đạo đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sâu sát công việc, chủ động phối hợp xử lý hoặc tham mưu UBND huyện xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc, bất cập có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình, nhất là vấn đề giải ngân vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo.

- Chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương tuyển quân “tròn khâu”  tại huyện và xã.

- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong đợt Tết Nguyên đán 2023.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHĨA HÀNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng HĐND và UBND huyện

Email Ban biên tập: bbt-nghiahanh@quangngai.gov.vn